Loading...

0
Loading
Košík je prázdný
Do dopravy zdarma zbývá  

Reklamační řád

Reklamace a reklamační řád

1.          Práva z vadného plnění:
1.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)
1.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
1.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
1.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
1.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
1.3.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
1.4.       Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
1.5.      Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
1.6.      Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.
1.7.      Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

2.         Záruka na zakoupené zboží
2.1.      Na veškeré prodávané výrobky je poskytována záruční lhůta dle zákona 24 měsíců od převzetí zboží.
2.2.      Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
2.2.1.   neodborným použitím zboží, nesprávnou údržbou
2.2.2.   na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
2.2.3.   živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
2.2.4.   jinými vnějšími vlivy
2.2.5.   záruka se také nevztahuje na výrobky, u kterých vypršela záruční lhůta.
2.3.      V případě, že objevíte vadu výrobku v záruční lhůtě, informujte nás neprodleně na emailové adrese podpora@kabelky-plus.cz a zašlete výrobek zpět s kopií faktury, popisem vady, případně s Vaším návrhem řešení na adresu prodávajícího: UNIDAX s.r.o., Dělnická 5/776,  170 00 Praha 7 - Holešovice 
2.4.      Náklady spojené s dopravou zboží prodávajícímu vám budou proplaceny za splnění těchto podmínek:
2.4.1.   reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybným používáním, mechanickým poškozením apod.)
2.4.2.   doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).
2.5.      Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

3.         Reklamace přepravních služeb
3.1.      Před odesláním zboží stav každého kusu kontrolujeme a zboží je přepravci předáváno pečlivě zabalené. I přes tuto péči se však může stát, že k Vám zásilka dorazí poškozená a proto postupujte dle níže uvedených bodů. 
3.1.1    zásilku je třeba před jejím převzetím od přepravce zkontrolovat
3.1.2.   v případě poškození zásilku nepřebírat, ale přímo s přepravcem PPL, Zásilkovna, Česká pošta sepsat protokol o škodě.
3.1.3.   v případě osobního odběru zboží na výdejních místě Zásilkovna.cz a Uloženka.cz lze na výdejních místech reklamovat pouze poškození zásilky. Ostatní případy - vadného zboží, jiný typ zboží atd. reklamujte vždy u prodávajícího.
3.2.      O poškození zásilky byste nás měli co nejdříve informovat na emailové adrese podpora@unidax.cz. V žádném případě nepřebírejte poškozenou zásilku od přepravce a neposílejte ji nám, jelikož v tomto případě by nám přepravce odmítl reklamaci uznat.

4.         Reklamační řád
4.1.      Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.Jak postupovat

V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - " UNIDAX s.r.o., Dělnická 5/776,  170 00 Praha 7 - Holešovice  ". Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Druhá možnost jak nám reklamované zboží osobně doručit,  na adresu "UNIDAX s.r.o., Dělnická 5/776,  Praha 7 - Holešovice". Při této variantě nás prosím dopředu opět kontaktujte.
Ihned po uplatnění reklamace obdržíte reklamační protokol, který musí být přiložen u reklamovaného zboží.
Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list, fakturu a jiné.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.